REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MOJA GRA”

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa numer 4 w Czechowicach - Dziedzicach.

Konkurs odbywa się w ramach projektu " Postaw na matematykę"

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych oraz zestawów ćwiczeń interaktywanych stworzonych przez uczniów oraz promocja idei gier jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Ponadto celem konkursu jest:

Popularyzacja działań matematycznych w szkole.

Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie kreatywności uczniów.

Rozwijanie zainteresowań.

Umożliwienie prezentacji swoich pasji.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego

    w Czechowicach – Dziedzicach.

2. Rozpoczyna się 16 października 2017 r. i trwać będzie do 30 listopada 2017r .

    Przebiega w dwóch kategoriach: gra planszowa oraz zestaw interaktywnych ćwiczeń.

3. Temat prac konkursowych brzmi:

    - Moja matematyczna gra planszowa

    - Matematyczny zestaw ćwiczeń interaktywnych (zestaw 4 ćwiczeń interaktywnych wykonanych w oparciu o dostępne      platformy np learningapss, scratch)

4. Zadaniem gier oraz zestawów jest doskonalenie technik rachunkowych, pojęć matematycznych.

5. Każda uczestnicząca w Konkursie gra musi być produkcją samodzielną doskonalącą umiejętności matematyczne.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Prace konkursowe należy składać u pań Marii Sikory lub Katarzyny Wali do 30 listopada 2017 r.

 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnie i estetycznie wykonanymi, wcześniej nieopublikowanymi.

 3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną grę lub jeden zestaw ćwiczeń.

 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

 5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niedopuszczenie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.                                                                                                                                     Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, precyzyjnie sformułowany opis i instrukcja gry.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych gier lub zestawów oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania zorganizowanego przez organizatorów. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej.

 4. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy dyplomy.

 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

  Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych szkolnej oraz projektu Postaw na matematykę

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie postawnamatme.jimdo.com